BAN KIỂM SOÁT

  

Ông NGUYỄN THỌ PHÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

 

 

 

Ông ĐẶNG VĂN LUẬT

Chức vụ:  Thành viên

 

 

 

Ông KANTHANETH XAYSOMPHENG

Chức vụ: Thành viên