ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

1. Công ty cổ phần điện Việt Lào: 100% vốn điều lệ

 

2. Tổng công ty điện lực Lào: 0% vốn điều lệ