HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông HOÀNG MINH THUẬN

Chức vụ:  Chủ tịch HĐQT

 

 

 

 

Ông PHẠM HOÀNG VIỆT

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc

 

Ông NGUYỄN ĐỨC TÚ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

Bà PHENGKHIEM XAYAKEO

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông KHOUN BOUAPHENGCHAN

Chức vụ: Thành viên HĐQT