HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐỖ ĐÌNH HIỆN

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 

 

Ông HOÀNG MINH THUẬN

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

 

Ông HOÀNG ĐÌNH CHINH

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC TÚ

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông HÀ VĂN HƯỞNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 

 

 

 

 

Ông DUANGSY PHALANHOK

Chức vụ: Ủy viên

 

 

 

 

 

Ông TS OBOUNTHENE CHANSAMAY

Chức vụ: Ủy viên