NHÂN LỰC

 

 

TT Trình độ chuyên môn Số lượng
  Tổng số 154
1 Thạc sỹ (Quản trị kinh doanh, cơ khí) 02
2 Kỹ sư điện 18
3 Kỹ sư xây dựng 10
4 Kỹ sư công nghệ 02
5 Kỹ sư thủy lợi 03
6 Kỹ sư cơ khí 05
7 Kỹ sư xây dựng cầu đường 03
8 Kỹ sư trắc địa 03
9 Kỹ sư điều khiển và tự động hóa 01
10 Cử nhân công nghệ, tin học 02
11 Cử nhân tiếng Anh 02
12 Cử nhân Kinh tế, Kế toán 08
13 Bác sĩ 01
14 Cao đẳng điện, cơ khí 23
15 Trung cấp điện, cơ khí 18
16 Công nhân điện 45
17 Công nhân cơ giới (lái xe, lái máy ủi, xúc) 08