Danh sách cổ đông (tại thời điểm 08/6/2010)

 STT 

Cổ đông

 Số cổ phần nắm giữ 

 Tỷ lệ (%) 

1

Tập đoàn Sông Đà

374.710.000

70,70

2

Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN

111.300.000

21,00

3

Tập đoàn công nghiệp Cao su VN

18.550.000

3,50

4

Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí VN

5.300.000

1,00

5

Ngân hàng đầu tư và phát triển VN

9.515.200

1,80

6

Công ty TNHH chứng khoán BIDV

8.646.700

1,63

7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1.961.000

0,37