DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2022

STT Tên cổ đông Vốn điều lệ đã góp 
Số tiền
(Tỷ đồng)
Cổ phần Tỷ lệ %
I Nhóm cổ đông      2.410,42       241.041.766 55,16%
1 Công ty CP Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà          650,00          65.000.000 14,88%
2 CTCP TVĐT Phát triển Công nghiệp Châu Á          602,98          60.298.000 13,80%
3 Công ty TNHH Khải Hưng          322,59          32.259.437 7,38%
4 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai          347,82          34.781.570 7,96%
5 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt          300,00          30.000.000 6,87%
6 Bà Nguyễn Thái Thảo Ly            33,00            3.300.000 0,76%
7 Bà Đặng Thị Thái            75,92            7.592.485 1,74%
8 Ông Đặng Minh Thảo            23,62            2.362.204 0,54%
9 Bà Nguyễn Thị Nga            13,00            1.300.000 0,30%
10 Ông Nguyễn Đức Ứng              3,25               325.000 0,07%
11 Bà Đỗ Thị Huệ            10,00            1.000.000 0,23%
12 Ông Nguyễn Tố Như              3,90               390.000 0,09%
13 Bà Đàm Thị Thanh            12,28            1.228.346 0,28%
14 Ông Phạm Quốc Vân              1,02               102.362 0,02%
15 Bà Lê Thị Hằng              1,02               102.362 0,02%
16 Ông Nguyễn Đặng Đức Tài            10,00            1.000.000 0,23%
II Sông Đà và các Cổ đông khác      1.959,11       195.911.392 44,84%
17 Tổng công ty Sông Đà - CTCP       1.536,86        153.685.692 35,17%
18 TCT điện lực dầu khí Việt Nam          308,05          30.805.200 7,05%
19 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam            59,70            5.970.200 1,37%
20 Tổng công ty phát điện 3 (EVN)            19,60            1.960.000 0,45%
21 CTCP Quản lý quỹ PVI            14,90            1.490.300 0,34%
22 Ông Lê Văn Tốn            10,00            1.000.000 0,23%
23 Bà Lê Thị Thúy Hạnh            10,00            1.000.000 0,23%
Tổng cộng       4.369,53        436.953.158 100%