CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Ngày 25/6/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện Việt Lào: tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên, bao gồm:

  1. Báo cáo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, Kế hoạch năm 2022
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
  3. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty
  4. Báo cáo Tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty Mẹ - CTCP Điện Việt Lào và Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2021
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
  6. Báo cáo Thực hiện trả nợ, thu xếp vốn năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
  7. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2021; Kế hoạch chi trả năm 2022 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
  8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty cổ phần Điện Việt Lào
  9. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  10. Phương án đầu tư Dự án thủy điện Xekaman4.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã nhất trí bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Kiểm soát viên Công ty, Nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1)           Hội đồng quản trị Công ty, Nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Thành viên:

-              Ông Nguyễn Đức Cử

-              Ông Kim Mạnh Hà

-              Ông Bùi Khắc Sơn

-              Ông Vũ Trí Tuệ

-              Ông Nguyễn Văn Sơn

-              Ông Phạm Đức Trọng

-              Ông Phùng Minh Chà

2)           Ban Kiểm soát Công ty, Nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

-              Ông Nguyễn Minh Đức

-              Bà Nguyễn Hồng Vân

         -               Bà Vũ Thị Hiền Thu

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Nhiệm kỳ 2022-2027