CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ảnh toàn cảnh Đại hội

 

Ngày 26/6/2023, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên, bao gồm:

  1. Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022
  2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
  4. Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty Mẹ - CTCP Điện Việt Lào và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  6. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty
  7. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch chi trả năm 2023 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

  1. Ông Bùi Khắc Sơn thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  2. Đại hội đã bầu bà Đỗ Thị Huệ – Cử nhân Kinh tế là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Đức Cử – Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Bùi Khắc Sơn

 

Hội đồng quản trị Công ty tặng hoa chúc mừng Bà Đỗ Thị Huệ được bầu là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027