Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần điện Việt Lào năm 2017

Ngày 15/6/2017, tại Hà Nội, Công ty cổ phần điện Việt Lào tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Tại Đại Hội, các cổ đông của VIETLAOPOWER đã thảo luận, biểu quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Một số vấn đề Kỹ thuật, Kinh tế, Thương mại của Dự án Thuỷ điện Xekaman3 liên quan đến Sự cố Nhà máy ngày 16/12/2016; Phương án đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4; Kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán; Báo cáo cảu Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch chi trả năm 2017; Phương án huy động vốn và Phương án trả nợ năm 2017; Thông qua Logo Công ty Cổ phần điện Việt Lào; Lựa chọn đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2017; Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đối với nhân sự chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Cổ đông Công ty bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 07 thành viên:

1.      Ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2.      Ông Kim Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.      Ông Đỗ Đình Hiện - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

4.      Ông Vũ trí Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị

5.      Ông Bùi Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị

6.      Ông Hoàng Văn Nghiệp - Thành viên Hội đồng quản trị

7.      Ông Đinh Văn Duẩn - Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 03 thành viên:

1.       Ông Kim Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát

2.      Ông Lê Viết Đoàn - Thành viên Ban kiểm soát

3.      Ông Nguyễn Ngọc Long - Thành viên Ban kiểm soát

Tại phiên Họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất, Hội đồng quản trị Công ty bầu ông Lê Văn Tốn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Kim Mạnh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Đỗ Đình Hiện, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại cuộc họp Ban kiểm soát phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022, Các thành viên Ban kiểm soát công ty bầu ông Kim Minh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

01NQ-ĐHĐCĐ

Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Ngị quyết Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 Chụp ảnh lưu niệm

Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022