Nhân lực

BÁO CÁO NHÂN LỰC
Tính đến ngày 18 tháng 09 năm 2011

 STT 

Chức danh

 Tổng số 

 Riêng nữ 

Trong đó

 Lãnh đạo 

 

 Nhân viên 

 

 Tổng số 

 Riêng nữ 

 Tổng số 

 Riêng nữ 

 

Tổng số

299

32

43

5

136

27

A

 Công ty CP điện Việt - Lào

58

20

19

4

39

16

I

 Trên đại học

5

1

5

1

   

1

 Thạc sỹ

5

1

5

   

II

 Đại học

39

13

14

4

25

9

1

 Kỹ sư xây dựng

7

1

4

 

3

1

2

 Kỹ sư cơ khí

1

 

 

 

1

 

3

 Kỹ sư thuỷ lợi

2

 

1

 

1

 

4

 Kỹ sư điện,  hệ thống điện

1

 

 

 

1

 

5

 Kỹ sư trắc địa

1

 

 

 

1

 

6

 Kỹ sư máy, chế tạo máy

1

 

1

 

 

 

7

 Kỹ sư xây dựng cầu hầm

1

 

1

 

 

 

8

 Kỹ sư cầu đường

2

 

 

 

2

 

9

 Kỹ sư Xây dựng ngầm

0

 

 

 

 

 

10

 Kỹ sư tin học

1

 

 

 

1

 

11

 Cử nhân Tài chính kế toán

1

1

1

1

 

 

12

 Cử nhân Luật

4

3

2

2

2

1

13

 Cử nhân Kinh tế

5

4

1

1

4

3

14

 Cử nhân ngoại ngữ

2

 

1

 

1

 

15

 Cử nhân Tin học ngành TCKT

0

 

 

 

   

16

 Cử nhân quản trị KD

1

 

1

 

 

 

17

 Đại học khác

9

4

1

 

8

4

III

 Cao đẳng

0

 

 

 

 

 

IV

 Trung cấp

4

4

 

 

4

4

V

 Khác

6

 

 

6

B

 Công ty TNHH TN điện Việt Lào

96

2

5

0

3

2

I

 Trên đại học

 1

 

 

 

 

II

 Đại học

7

2

4

0

3

2

1

 Kỹ sư Xây dựng

1

 

 

 

1

 

2

 Cử nhân TCKT

1

 

1

 

   

3

 Cử nhân Hành chính

0

 

 

 

 

 

4

 Cử nhân Ngoại ngữ

0

 

 

 

 

 

5

 Đại học khác

5

2

3

 

2

2

II

 Cao đẳng

0

 

 

 

 

 

III

 Trung cấp

0

 

 

 

 

 

VI

 Khác

0

 

 

 

 

 

V

 Nhân viên Khách sạn

88

         

C

 Công ty TNHH Điện XKM 3

117

7

19

0

98

7

I

 Trên đại học

1

0

1

0

0

0

1

 Thạc sỹ

1

 

1

 

 

 

II

 Đại học

47

0

18

0

29

0

1

 Kỹ sư xây dựng

8

 

4

 

4

 

2

 Kỹ sư cơ khí

5

 

 

 

5

 

3

 Kỹ sư thuỷ lợi

1

 

 

 

1

 

4

 Kỹ sư điện,  hệ thống điện

18

 

4

 

14

 

5

 Kỹ sư trắc địa

0

 

 

 

 

 

6

 Kỹ sư máy, chế tạo máy

0

 

 

 

 

 

7

 Kỹ sư xây dựng cầu hầm

1

 

1

 

 

 

8

 Kỹ sư cầu đường

5

 

3

 

2

 

9

 Kỹ sư Xây dựng ngầm

0

 

 

 

 

 

10

 Kỹ sư tin học

0

 

 

 

 

 

11

 Cử nhân Tài chính kế toán

1

 

1

 

 

 

12

 Cử nhân Luật

0

 

 

 

 

 

13

 Cử nhân Kinh tế

2

 

2

 

 

 

14

 Cử nhân ngoại ngữ

2

 

1

 

1

 

15

 Cử nhân Tin học ngành TCKT

0

 

 

 

 

 

16

 Cử nhân quản trị KD

0

 

 

 

 

 

17

 Đại học khác

4

 

 

2

 

III

 Cao đẳng

7

 

 

7

IV

 Trung cấp

15

3

 

 

15

3

V

 Khác

12

 

 

 

12

 

 VI

 Học viên công nhân vận hành nhà máy

 35

 

 

 

 35

 

D

 Công ty TNHH điện XKM1

32

4

12

0

20

4

I

 Trên đại học

0

0

0

0

0

0

1

 Thạc sỹ

0

 

 

 

 

 

II

 Đại học

25

0

12

0

13

0

1

 Kỹ sư xây dựng

2

 

2

 

 

 

2

 Kỹ sư cơ khí

1

 

 

 

 1

 

3

 Kỹ sư thuỷ lợi

8

 

6

 

2

 

4

 Kỹ sư điện,  hệ thống điện

2

 

 1

 

1

 

5

 Kỹ sư trắc địa

1

 

 

 

1

 

6

 Kỹ sư máy, chế tạo máy

0

 

 

 

 

 

7

 Kỹ sư xây dựng cầu hầm

1

 

1

 

 

 

8

 Kỹ sư cầu đường

0

 

 

 

 

 

9

 Kỹ sư Xây dựng ngầm

0

 

 

 

 

 

10

 Kỹ sư tin học

0

 

 

 

 

 

11

 Cử nhân Tài chính kế toán

0

 

 

 

 

 

12

 Cử nhân Luật

0

 

 

 

 

 

13

 Cử nhân Kinh tế

2

 

1

 

1

 

14

 Cử nhân ngoại ngữ

3

 

 

 

3

 

15

 Cử nhân Tin học ngành TCKT

0

 

 

 

 

 

16

 Cử nhân quản trị KD

2

 

1

 

 

17

 Đại học khác

3

 

 

 

3

 

III

 Cao đẳng

2

 

 

IV

 Trung cấp

2

1

 

 

2

2

V

 Khác

3

 

 

3

1