Chạy thử nghiệm hệ thống nước tháo cạn thủy điện Xekaman 3

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Chủ đầu tư, Các đơn vị thi công trên công trường và Đội ngũ chuyên gia giám sát của nhà thầu cung cấp thiết bị Andritz Hydro (CH Áo), để hoàn thiện công tác hiệu chỉnh lắp đặt thiết bị của nhà máy thủy điện Xekaman 3

Sớm đưa các tổ máy vào vận hành phát điện theo kế hoạch, ngày 30/05/2012, Ban Chạy thử nghiệm công trình thủy điện Xekamam 3 (bao gồm: Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát, các đơn vị thi công SĐ11.5-TL, Someco, Đơn vị Thí nghiệm và Chuyên gia giám sát Chạy thử nghiệm của AH) đã triển khai vận hành chạy thử nghiệm thành công Hệ thống nước Tháo cạn Nhà máy ở chế độ Manual. Đây là Hệ thống đầu tiên của Nhà máy thủy điện Xekaman 3 được lập kế hoạch đưa vào vận hành chạy thử nghiệm đảm bảo tiến độ. Việc vận hành chạy thử nghiệm thành công Hệ thống nước Tháo cạn Nhà máy là cơ sở quan trọng để vận hành thử nghiệm các hệ thống tiếp theo của Nhà máy với quyết tâm đưa Nhà máy vào vận hành phát điện thương mại đúng kế hoạch.

Nguồn tin: Lương Hồng Quân